Kategoriat
Yhdistyksen asiat Yleinen

Yhdistyksen syyskokouksen 27.10.2019 pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA

Suomen Irlanninterrierit ry:n syyskokous

Aika:                   sunnuntai 28.10.2019 klo 14

Paikka:               HSKP:n kokoustila, Taiteentekijäntie 5, 00350 Helsinki

Läsnä:               

Eeva Laukkanen
Anne Tuulinen
Juha Hummelin
Laura Soini
Riikka Leppänen
Thomas v. Numers
Camilla v. Numers
Tarja Soini

1. Kokouksen avaus

Hallituksen edustaja avasi kokouksen klo 14.08.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskija

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Camilla von Numers ja sihteeriksi Tarja Soini. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Soini ja Eeva Laukkanen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeus

Todettiin läsnäolijat ja tarkastettiin, että kaikilla osallistujilla on äänioikeus.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus tulevalle kaudelle.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavin muutoksin ja lisäyksin:

 • Julkaistaan 4 numeroa Irski-lehteä ja osallistutaan Terrilifen tekemiseen. Yksi Irski-lehden numero voi olla kaksoisnumero.
 • Järjestetään terveyskysely netissä.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena.

Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

7. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Juha Hummelin.

Hallituksen 3 uudeksi jäseneksi vv. 2020-2021 ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

 • Laura Soini
 • Eeva Laukkanen
 • Anne Tuulinen
 • Arja Lihavainen
 • Jari Kaaja
 • Tiina Prest

Äänestyksessä ensimmäisellä kierroksella valittiin Eeva Laukkanen ja Anne Tuulinen ja toisella äänestyskierroksella tasan menneiden äänien jälkeen arvalla Laura Soini.

8. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valinta

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin Kirsi Hänninen, varalla Thomas v. Numers ja Pia Asikainen, varalla Riikka Leppänen.

9. Jalostustoimikunnan jäsenten valinta vuosille 2020-2021

Valittiin jalostustoimikunnassa jatkamaan Camilla von Numers ja Milja Ketoja ja valittiin kolmanneksi jäseneksi Riikka Leppänen.

Todettiin, että jäseniltä puuttuvat jalostusneuvojakurssit, ja niiden käymistä toivotaan mahdollisuuksien mukaan heti kun kursseja järjestetään.

10. Pentuneuvojan valinta vuosille 2020-2021

Valittiin Jussi Virkkunen jatkamaan tehtävässä seuraavan kaksivuotiskauden.

11. Jalostussuositusten ja pentuvälityksen ehtojen päättäminen vuosille 2020-2021

Jalostussuositukset hyväksyttiin hallituksen ehdottamin pienin sanamuotoviilauksin.

Pentuvälityksen ehdot päätettiin pitää ennallaan.

12. Tarvittavien muiden toimikuntien jäsenten valinta

Hallitus 2020-21 valitsee tarpeelliset toimikunnat ja kiinnittää erityistä huomiota lehtitoimikuntaan, jossa tarvitaan apua.

13. Tarvittavien kokousedustajien valinta

Sekä STJ:n että HSKP:n edustajien kaksivuotiskaudet 2019-20 ovat puolivälissä, joten STJ:n edustajana jatkaa Saija Suhonen, varalla Outi Järvi ja HSKP:n edustajana Tarja Soini, varalla Camilla von Numers.

14. Vuoden näyttelyirski -kilpailun uudet säännöt ja niiden hyväksyminen sekä pistelaskijoiden nimeäminen

Keskusteltiin ehdotuksesta, eikä hyväksytty sitä sellaisenaan, vaan palautettiin se kommentoituna hallituksen käsittelyyn. Testataan jatkokeskustelun pohjaksi tämän vuoden pistelaskua 10 koiran tuloksilla kokouksessa keskustellun pohjalta ja vertailllaan sitä voimassa olevan pistelaskun tuloksiin. Hallitus tuo valmiin ehdotuksen uudestaan vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Vuoden 2019 tulokset lasketaan voimassaolevilla säännöillä.

Vuoden 2019 testipistelaskun uuden ehdotuksen mukaisesti tekevät Camilla ja Milja, ja varsinaisen pistelaskun nykyisten sääntöjen mukaisesti Anna-Maria Linna. Hallitus nimeää jatkossa pistelaskusta vastaavat henkilöt.

15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 • v. 2018 kunniakirjojen postitus hoidetaan kuntoon.
 • STJ:n hallituspaikan kanssa olevat ongelmat pyritään selvittämään heti siten, että Saija Suhoselle saadaan tulemaan tiedot hallituksen kokouksista.
  SITry:llä ei ole vuonna 2019 Suomen Terrierijärjestössä (STJ ry) edustajaa johtuen edustajan ilmoittamisen yhteydessä tapahtuneesta inhimillisestä virheestä. Eeva Laukkanen tiedotti, että nykyisten STJ ry:n sääntöjen mukaan, STJ ry hallitus voi antaa läsnäolo-oikeuden kokouksiin niille jäsenyhdistysten edustajille, joilla ei ole hallituspaikkaa. Heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Mikäli tätä mahdollisuutta haluttaisiin hyödyntää, paras tapa on, että SIT ry hallitus lähettää STJ ry sihteerille sähköpostin. Ja asia käsitellään seuraavassa STJ ry:n hallituksen kokouksessa.
 • Terrier Weekend 2020. STJ on pyytänyt Eeva Laukkasta toimittamaan yhdistykselle tiedon, että STJ ry työstää niistä Terri-Erin järjestämiseen liittyvistä tehtävistä listaa, joista se tulee maksamaan erikseen määritetyn korvauksen. Nämä tehtävät tullaan kilpailuttamaan. Terrierijärjestön sivuille tulee tietoa ja niitä tulisi seurata.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.53

Vakuudeksi:

Camilla von Numers, puheenjohtaja

Tarja Soini, sihteeri

Eeva Laukkanen, pöytäkirjantarkastaja

Laura Soini, pöytäkirjantarkastaja

Toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyhdistyksenä edistää irlanninterrierin kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä kehittää rodun arvostusta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraavin tavoin

Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä sekä kilpailuja.

Levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen.

Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja tekemällä tarpeen mukaan itse aloitteita.

Ylläpitämällä yhteyksiä rodun keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.

Näihin sääntöjen määräämiin toimintamuotoihin pyritään vuonna 2020 seuraavilla tavoilla:

 • Julkaistaan 4 numeroa Irski-lehteä ja osallistutaan Terrilifen tekemiseen. Yksi Irski-lehden numero voi olla kaksoisnumero.
 • Järjestetään erikoisnäyttely.
 • Lasketaan ja julkistetaan Vuoden Irski -sijoitukset näyttelyissä ja harrastuksissa menestyneille.
 • Ylläpidetään ja kehitetään nettisivuja ja viestintää sosiaalisen median kanavissa.
 • Tuetaan terveystarkastuksia.
 • Tuetaan alueellista ja alajaostojen toimintaa.
 • Osallistutaan Suomen Kennelliiton, Helsingin seudun kennelpiirin ja Suomen  Terrierijärjestön toimintaan.
 • Pyritään hankkimaan yhdistykselle varoja ja uusia jäseniä.
 • Ylläpidetään ja seurataan ulkomaisia yhteyksiä ja yhteistyötä.
 • Järjestetään ainakin yksi mejä-koe.
 • Järjestetään mahdollisuuksien mukaan luonnetestitilaisuus.
 • Järjestetään terveyskysely netissä.