Yhdistys

Hyväksytty syyskokouksessa 23.10.2022, PRH 28.12.2022.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Irlanninterrierit ry, ruotsiksi Irländska Terrierna i Finland r.f. ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti käytettynä englanniksi The Irish Terrier Association of Finland, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyhdistyksenä edistää irlanninterrierin kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä kehittää rodun arvostusta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä sekä kilpailuja
 • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen
 • seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin koti- kuin ulkomaillakin ja tekemällä alan kehittämistä koskevia aloitteita
 • ylläpitämällä yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa muutoin noudattamalla Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n jäsenjärjestöilleen antamia ohjeita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin siten, että kokous-, pöytäkirja- ja kirjanpitokielenä on suomi, samoin julkaisujen pääkielenä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Yhteisöt ja säätiöt ovat vuosijäseniä, yksityiset henkilöt ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- tai ainaisjäseniä.

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella.

Perhejäsen on henkilö, jonka joku perheenjäsen on yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta ja joka 18 vuotta täytettyään siirretään ilman eri anomusta vuosijäseneksi.

Vuosikokous voi hallituksen ehdotuksen perusteella kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua tuomarijäseneksi rodun arvostelutuomarin.

Yhteisö-, säätiö-, tuomari- ja nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Perhe- ja nuorisojäsenen jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen jäsenmaksusta. Ainaisjäsenen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena, joka on 10 kertaa vuosijäsenen jäsenmaksu. Tuomari- ja kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

Jäsenet voivat halutessaan muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä harrastuspiirejä tai -osastoja.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen joka:

 • laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen joltain vuodelta, eikä ole maksanut sitä tuon vuoden toukokuun 31. päivään mennessä. Tällöin voi yhdistyksen hallitus katsoa jäsenen eronneeksi. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta takaisin.
 • toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:stä.

 4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen muista jäsenistä on erovuorossa 2 tai 3 vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä nimeää keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita
 • valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 • vuosikokoukselle seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
 • yhdistyksen kokouksille muut niille kuuluvat asiat

5. Toimikunnat

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisen määrän toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä ja määrää niiden toimikauden. Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokousten niille antamia ohjeita sekä noudattaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n vahvistavia jalostus- yms. toimintaa koskevia ohjeita.

Yhdistyksessä jalostustoimintaa seuraa ja kehittää jalostustoimikunta. Jalostustoimikunnan säännöt ja kokoonpano vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus valvoo, että jalostustoimikunta noudattaa sille annettuja tehtäviä ja toimii sääntöjensä mukaisesti

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen hallintoon liittyvät asiakirjat on annettava toiminnantarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu tarkastuskertomus hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä

8. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai ilmoittamalla siitä jäsenjulkaisussa tai yhdistyksen internet-sivuilla.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kokouksessa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni, jota hän voi käyttää vain läsnä olevana. Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 • Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosittain sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
 • Kahden toiminnantarkastajan sekä (heidän) varatoiminnantarkastajan (varamiestensä) valinta.
 • Jalostustoimikunnan jäsenen valinta erovuoroisten tilalle.
 • Pentuneuvojan valinta.
 • Tarvittavien kokousedustajien valinta.
 • Jaetaan kunniapalkinnot ja muut henkilömaininnat.
 • Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
 • Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vuoden loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisessa ja yhdistyksen purkamisessa noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat terrierirotujen tai -rodun kasvatusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai järjestölle.

12. Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.