Jalostus

Jalostustoimikunta

jalostustoimikunta@irlanninterrieri.fi
Puheenjohtaja | Riikka Leppänen (2020-2023)
Sihteeri | Tiina Prest (2021-2022)
Jäsen | Elina Kokkonen (2022)

Terveystutkimuksien korvaukset:

Yhdistys tukee kalenterivuoden aikana jäsenistöään terveystutkimuksissa seuraavasti:

 • Yksi virallinen silmäpeilaus 10 €
 • COLA-tutkimus 10 €
 • Hyperkeratoositesti 10€
 • ja muut viralliset tutkimukset (luustokuvat, polvitutkimus, sydänkuuntelu/-utra) yhteensä 10 € / koira /vuosi

Avustus, max. tuki/koira/vuosi on siis 40 €.

Sen saa yhdistyksen jäsen, jonka koiran tulee olla suomalaisessa omistuksessa ja rekisteröity Suomeen. Korvauksen maksamisen hoitaa rahastonhoitaja suoraan jalostustoimikunnan sihteerin pyynnöstä. Kennelliton sivuilla näkyvä tulos on virallinen, eikä niistä tarvitse erikseen lähettää paperia jalostustoimikunnalle. Korvaustukea haettaessa ole yhteydessä jalostustoimikuntaan sähköpostitse. Yhdistys saa samalla luvan käyttää ja tarvittaessa julkaista tutkimustuloksia.

Avustuksen saa toimittamalla koiran tutkimustulokset ja tilinumeron vuoden kuluessa tutkimuksesta jalostustoimikunnalle. Yhdistys saa samalla luvan käyttää ja tarvittaessa julkaista tutkimustuloksia.

Pentueen ilmoittaminen yhdistykselle:
Uuden pentueen tiedot ja terveystutkimuslausunnot ilmoitetaan tällä lomakkeella jalostustoimikunnalle. Muista tarpeelliset liitteet. Jalostustoimikunta pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen kuin lisää pentueen yhdistyksen kotisivuille.

Jalostustoimikunnan säännöt

Jalostustoimikunta valitaan yhdistyksen yyskokouksessa (vuosikokouksessa).

Kokoonpano on puheenjohtaja sekä kaksi (2) jäsentä. Valinnassa tulee ottaa huomioon jalostustoimikunnan säännöissä mainitut pätevyysvaatimukset.

Toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Jalostustoimikunnan täydentäminen: mikäli jalostustoimikuntaa joudutaan täydentämään kesken toimikauden (varsinainen jäsen eroaa tai on estynyt hoitamaan tehtäväänsä) tehdään se yhdistyksen seuraavassa yleiskokouksessa.

Jalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat Suomen Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti:

 1. rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen riittävän monipuolisella jalostusmateriaalin käytöllä.
 2. rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen sekä käyttöominaisuuksien kehittäminen.
 3. koiran elämän, sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen sekä niiden leviämisen ehkäiseminen.
 4. rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.
  Jalostustoimikunta pyrkii vaikuttamaan näihin keskeisiin tavoitteisiin puolueettomalla ja yksinomaan rodun parasta tarkoittavalla työllä. Kasvattajalle jää viime kädessä valinnanvapaus sekä vastuu tekemistään valinnoista.

Toimikunnan valinta

Toimikunta valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä. Näiden lisäksi toimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniksi (esimerkiksi ulkomuototuomari, geneetikko) henkilöitä, joiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

Mikäli toimikunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, toimikuntaa täydennetään seuraavassa yhdistyksen yleiskokouksessa jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Jäsenet

Toimikunnan jäseniksi valittavien henkilöiden tulee olla

 • mieluiten kasvattajan peruskurssin suorittaneita
 • vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla suoritettuna jalostusneuvojan peruskurssi
 • erittäin hyviä roduntuntijoita, joilla on kasvatuskokemusta irlanninterriereistä
 • perinnöllisyyden lainalaisuuksiin riittävän perehtyneitä
 • halukkaita työskentelemään ryhmässä diplomaattisesti ja rodun parasta ajatellen
 • muu soveltuva kouluttautuminen katsotaan valinnassa eduksi

Tehtävät

 • koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen kasvattajille ja jäsenistölle
 • tiedottaminen esim. sairauksista sekä tutkimushankkeiden edistymisestä
 • terveyskyselyiden toteuttaminen säännöllisesti sekä tulosten analysointi
 • pentuneuvojan opastaminen
 • jalostustarkastusten järjestäminen 1(-2) vuoden välein, riippuen pentuemääristä
 • ulkomuototuomareiden koulutusmateriaalin laatiminen
 • jalostustarkastajien ja ulkomuototuomarikokelaitten koulutuksen järjestäminen esimerkiksi jalostustarkastusten yhteydessä
 • terveystietojen julkaiseminen
 • JTO:n laatiminen ja päivittäminen
 • pentuvälityksen kriteerien määrittäminen ja päivittäminen; muutokset tulee aina hyväksyä yhdistyksen yleiskokouksessa
 • jalostukseen liittyvien (mm. jalostustarkastus, terveyskyselyt) lomakkeiden päivittäminen
 • yhteydenpito yhdessä hallituksen kanssa rodun kotimaahan, pohjoismaisiin ja muihin ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä tietojen vaihto näiden kanssa
 • varsinainen jalostusneuvonta ja jalostuskyselyihin vastaaminen kuukauden kuluessa

Valtuudet

Jalostustoimikunta toimii yhdistyksen vuosikokouksen antamin valtuuksin. Se laatii vuosittain toimintakertomuksen, joka esitellään yhdistyksen kevätkokouksessa.

Jalostustoimikunta on aktiivisesti yhteydessä toiminnastaan hallituksen kanssa. Hallitus valvoo, että toimikunta noudattaa näitä sääntöjä.

Toimintatapa

Jalostustoimikunnan työskentelyn pohjana ovat Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille (SKL- FKK ry hallitus 16.10.2008).

Toimikunnan säännöt hyväksytään ja vahvistetaan Suomen Irlanninterrierit ry:n vuosikokouksessa.

Suomen Irlanninterrierit ry:n kevätkokous 2014 hyväksyi sellaisinaan sille esitetyt jalostustoimikunnan säännöt. Ehdotus on käsitelty ja tällaisena eteenpäin ehdotettu yhdistyksen vuoden 2013 syyskokouksessa 27.10.2013.