Säännöt


Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 27.10.2013. Vahvistettu PRH:ssa 1.10.2014

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Irlanninterrierit r.y., ruotsiksi Irländska Terrierna i Finland r.f. ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti käytettynä englanniksi The Irish Terrier Association of Finland, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

 

 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyhdistyksenä edistää irlanninterrierin kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä kehittää rodun arvostusta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

– tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä sekä kilpailuja

– levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen

– seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin koti- kuin ulkomaillakin ja tekemällä alan kehittämistä koskevia aloitteita

– ylläpitämällä yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa muutoin noudattamalla Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben r.y:n jäsenjärjestöilleen antamia ohjeita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin siten, että kokous-, pöytäkirja- ja kirjanpitokielenä on suomi, samoin julkaisujen pääkielenä.

 

 3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Yhteisöt ja säätiöt ovat vuosijäseniä, yksityiset henkilöt ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- tai ainaisjäseniä.

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella.

Perhejäsen on henkilö, jonka joku perheenjäsen on yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta ja joka 18 vuotta täytettyään siirretään ilman eri anomusta vuosijäseneksi.

Vuosikokous voi hallituksen ehdotuksen perusteella kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua tuomarijäseneksi rodun arvostelutuomarin.

Yhteisö-, säätiö-, tuomari- ja nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Perhe- ja nuorisojäsenen jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen jäsenmaksusta. Ainaisjäsenen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena, joka on 10 kertaa vuosijäsenen jäsenmaksu. Tuomari- ja kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

Jäsenet voivat halutessaan muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä harrastuspiirejä tai -osastoja.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen joka:

– laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen joltain vuodelta, eikä ole maksanut sitä tuon vuoden toukokuun 31. päivään mennessä. Tällöin voi yhdistyksen hallitus katsoa jäsenen eronneeksi. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta takaisin.

– toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:stä.

 

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen muista jäsenistä on erovuorossa 2 tai 3 vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

– johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

– edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita

– valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

– syyskokoukselle seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio

– yhdistyksen kokouksille muut niille kuuluvat asiat

 

5. Toimikunnat

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisen määrän toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä ja määrää niiden toimikauden. Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokousten niille antamia ohjeita sekä noudattaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n vahvistavia jalostus- yms. toimintaa koskevia ohjeita.

Yhdistyksessä jalostustoimintaa seuraa ja kehittää jalostustoimikunta. Jalostustoimikunnan säännöt ja kokoonpano vahvistetaan yhdistyksen jäsenkokouksessa. Hallitus valvoo, että jalostustoimikunta noudattaa sille annettuja tehtäviä ja toimii sääntöjensä mukaisesti.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen hallintoon liittyvät asiakirjat on annettava toiminnantarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu tarkastuskertomus hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

 

8. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai ilmoittamalla siitä jäsenjulkaisussa tai yhdistyksen internet-sivuilla.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevät- eli vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen lokakuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouksessa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni, jota hän voi käyttää vain läsnä olevana. Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa.

 

 10. Vuosikokous ja syyskokous

Yhdistyksen vuosi- eli kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna ja tilintarkastajien lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Jaetaan kunniapalkinnot ja muut henkilömaininnat
Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus tulevalle kaudelle
Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta
Kahden tilintarkastajan sekä heidän varamiestensä valinta
Pentuneuvojan valinta
Tarvittavien kokousedustajien valinta
Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen kevät- tai syyskokous. Purkamispäätöksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolmen (3/4) neljäsosan ääntenenemmistö.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat terrierirotujen tai -rodun kasvatusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai järjestölle.

 

 12. Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

 

Copyright © 2015 Suomen Irlanninterrierit Ry